TR EN RU
Bayi Giriş
Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”)
Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması, Aspen Yapı ve Zemin Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Aspen”) öncelikleri arasındadır. Bu doğrultuda Aspen, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.maddesinden ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’den (“Tebliğ”) doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve www.aspen.com.tr alan adlı internet sitemizi kullanan tüm ilgililerin dikkatine sunmaktadır.

Bu Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması, muhafaza edilmesi, güvenliğinin sağlanması konularını ve bu konular ile ilgili olarak sahip olduğunuz haklarınızı açıklamaktadır.

Aspen, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK ile ilgili sair mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir. İşbu Aydınlatma Metni, Aspen'in gizliliğe ve kişisel verilerin korunmasına verdiği önemi göstermek için oluşturulmuştur. Gizlilik ve kişisel veri güvenliğine ilişkin haklarınız öncelikli konumuzdur.

İşbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğinizi beyan etmektesiniz.

Kişisel Verilerinizin Toplanması, Kullanılması ve İşlenmesi
Sitemize konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri Aspen toplayabilecektir. Kendi arzunuz doğrultusunda Aspen ile paylaşabileceğiniz verilerin işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektesiniz.

Kişisel verileriniz, Aspen tarafından sunulan hizmet, ürün ya da ticari faaliyetin niteliği itibariyle farklılık gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle etkinlik ve fuarlar, sosyal medya mecraları, internet sitemiz, çağrı merkezi ve sadakat programı başvuruları gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ve elektronik olarak, müşterilerimizin açık rızaları veya onayları ya da mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.

İnternet sitemiz üzerinden (bu Site üzerinden kullanılabilecek çeşitli hizmetler için kayıt yaptırmak da dahil) ürün, servis ya da bilgi siparişi ya da talebinde bulunmak isterseniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan belirli kişisel bilgileri bizimle paylaşmanız gerekebilir, bu sayede siparişinizi ya da talebinizi işleme alabiliriz. Ayrıca bu kişisel veriyi sizi anketlere davet etmek ya da haberler, ürünler, uygulamalar, etkinlikler ve katıldığımız fuarlar hakkında bilgilendirmek gibi diğer ticari amaçlar için de kullanabiliriz.

Ayrıca kişisel verilerinizle ilgili olmayan Internet Protokol (“IP”) adresi gibi bilgileri de sunucumuzdaki sorunları tanımlamaya ve Sitemizi yönetmeye yardımcı olması için toplarız. Bunlara ek olarak Aspen’den bülten veya promosyon e-postası almanız halinde, e-postanın açılıp açılmadığını ve hangi bağlantıları tıkladığınızı belirlemek için işaretler, özelleştirilmiş bağlantılar ve benzeri teknolojiler ile de kişisel verileriniz işlenmektedir.

Bununla birlikte, din, mezhep, etnik köken, sağlık, genetik, cinsel hayat; dernek, vakıf, sendika ve benzeri üyeliklere ilişkin özel nitelikli kişisel veriler tarafımızca hiçbir koşul altında işlenmemektedir.

Bununla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7.maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Aydınlatma Metni hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Verilerin İşlenme ve Kullanılma Amacı
Kişisel verileriniz Aspen’in sunduğu hizmetler ve faaliyet konusu çerçevesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunü doğru ve güncel şekilde; bu Aydınlatma Metni’nde ve/veya Aspen’in kişisel veri işleme amaçları kapsamında belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve de ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek suretiyle işlenmektedir. Aspen, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Aspen, toplanan kişisel verilerinizi Sitemiz’den faydalanabilmeniz, Sitemiz’e üyelik söz konusu ise üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, sizinle temas kurulması ve sunulan hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için de işleyebilir.

Söz konusu kişisel veriler Aspen’in raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında işlenebilecek, kimliğiniz ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Tarafınızın ayrıca onay vermesi halinde söz konusu bilgiler Aspen’in işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla tarafınızla ile iletişime geçilebilecektir.

Aspen ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri ayrıca rızanızı almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Tarafınız ile Aspen arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Bilgilerin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerize zarar vermemek kaydıyla, Aspen’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bilgi paylaşımı
Kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, izin çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak açık rıza olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılamamaktadır. Bununla birlikte yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetleri kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Verdiğiniz kişisel bilgileri ve bu kişisel bilgiler kullanılarak elde ettiğimiz yeni verileri, işbu Aydınlatma Metni ile belirttiğimiz amaçları gerçekleştirebilmemiz ve faaliyetlerimizi yürütebilmemiz için, siparişinizi ya da talebinizi işleme almaktan, ürünlerimizi pazarlamaktan kısmen ya da tamamen sorumlu iştiraklerimiz ve iş ortağımız olan şirketlerle, hissedarlarımızla, tedarikçilerimizle, Şirket yetkilileri ile organizasyonlarla, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi ve yurtdışı kişi ve kurumlarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve size daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında anket şirketleriyle, yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve şirketimizin ardıl oluşumlarıyla KVKK’nın 8. ve 9.maddesi paylaşabiliriz.

Veri sahibi olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini ve bu hususa peşinen muvafakat ettiğinizi kabul etmektesiniz.

Ayrıca, üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Aspen sorumlu değildir.

Çerezler
Çerezler ve diğer takip teknolojileri (web işaretçileri gibi), bu Sitede ve/veya iletişimlerimizde deneyiminizi geliştirmek ve sizi diğer kullanıcılardan ayırt etmek için kullanılır, bu sayede içeriğimizi ilgilerinize göre uyarlayabilir. Bir çerez, harfler ve rakamlardan oluşan ve herhangi bir kişisel veriyi içermeyen, tarayıcınızda ya da cihazınızın sabit sürücüsünde tuttuğumuz küçük bir dosyadır. Bir çerez kullanıcı kimliği ya da tercihler gibi bilgileri içerebilir, Site bu bilgileri, içeriği kişiselleştirmek ve ziyaret ettiğiniz sayfaları izlemek için kullanır.

İnternet sitemizde, ziyaretçilerimiz ve müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunabilmek amacıyla çerezler bulunmaktadır. Çerezlere ilişkin ayrıntılı bilgiye Çerez Politikamız’dan erişebilirsiniz.

Bilgilerinizin Yönetimi
Herhangi bir zamanda tarafımızdan tutulan kişisel bilgilerinizin bir özetine erişmek ya da bu bilgide düzeltmeler ya da güncellemeler yapmak isteyebilirsiniz. Bu gibi bilgi taleplerine yerel yasalar doğrultusunda derhal yanıt vermek için makul çabayı göstereceğiz. Bu gibi taleplere yanıtımız doğrudan kontrolünüz altındaki bilgilerle sınırlı olabilir.

Veri sahibi olarak, Aspen’e başvurarak kendinizle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi süratiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanı halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilere ilişkin haklarınızı kullanmak için Başvuru Formu’nu kullanabilirsiniz. Bu doğrultuda yapılacak başvurularınıza en geç 30 (otuz) gün içerisinde gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtımızı, yazılı veya dijital ortamdan size sağlayacağız. Taleplerinize ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi de mümkündür.

KVKK’nın 4.maddesi uyarınca Aspen’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Aspen’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Aspen ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Veri sahibi olarak, işbu Aydınlatma Metni’ne konu bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektesiniz.

Adınızda, adresinizde, unvanınızda, telefon numaranızda ya da e-posta adresinizde veya sair kişisel verilerinizde bir değişiklik olursa lütfen bizi bilgilendirin. Değişiklik talepleri için iletişim@aspen.com.tr adresinden bizimle iletişim kurarak kişisel verinizi koruyabilirsiniz. Hesabınızdaki bilgilerin silinmesini ya da kaldırılmasını isteyebilirsiniz; ancak yasal uyumluluk amacıyla belirli işlem bilgilerinin kaydını tuttuğumuzdan, tüm bilgileri silemeyebiliriz. Elimizdeki bilgiler doğru değilse ve bunun farkına varırsak, sizin ve bizim memnuniyetimiz için durum doğrulanana kadar kullanımı engelleriz. Belirtmek isteriz ki, veri sahibi olarak güncel bilgileri sağlamamış olmanızdan Şirketimiz’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri sahibi olarak ayrıca herhangi bir kişisel verinizin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğinizi kabul ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun tarafınıza ait olacağını beyan etmektesiniz.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi
Aspen, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak Aspen, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabileceklerdir.

Güvenlik Önlemlerı
Aspen, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen şartlarda,

 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerinizin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Aspen, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerine İlişkin ISO/IEC 27001 Sertifikası’na sahiptir. Aspen ile paylaşılan tüm kişisel veriler ve bilgiler, ISO/IEC 27001 Sertifikası’nın gerektirdiği güvenlik tedbirlerine uygun şekilde saklanmaktadır.

Aspen, kişisel verilerin yetkisiz şekilde erişilmesini ve kullanılmasını engellemek amacıyla gerekli teknolojileri kullanmakta, kişisel verileri denetimi altında bulunan tesislerde tutulan ve sınırlı erişime sahip bilgisayar sistemlerinde depolamakta, Güvenli Yuva Katmanı (SSL) ve benzeri şifreleme yöntemleri kullanmakta, kişisel verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu tesis etmekte ve bu konuya ilişkin gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İletişim
Aydınlatma Metni sorularınız için, bize kvkk@aspen.com.tr adresinden e-posta gönderebilir ya da aşağıdaki adresten posta aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz:
Aspen Yapı ve Zemin Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Mahallesi Cendere Cad.
Porta Vadi T2 Blok Kat 3
Kağıthane/İSTANBUL

Değişiklikler
Bu Aydınlatma Metni en son 15 Nisan 2021 tarihinde güncellenmiştir. Gizlilik ilkemizi değiştirmeye karar verirsek, bu değişiklikleri işbu Aydınlatma Metni’nde ve uygun gördüğümüz diğer yerlerde yayınlayacağız.

© 2021 ASPEN.Tüm hakları saklıdır.